Προκήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου για το έργο "Αναγνώριση παραλλαγών τύπων οικοτόπων προτεραιότητας [6220* Ψευδοστέπα με αγρωστώδη και μονοετή φυτά από Thero- Brachypodietea, 6230*Χλοώδεις διαπλάσεις με Nardus, ποικίλων ειδών, σε"

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών: 02/07/2021, Ημέρα: Δευτέρα, Ώρα: 14:00 μμ

Δείτε την πρόσκληση εδώ   

Για να κατεβάσετε το Παράρτημα ΙV –ΤΕΥΔ της υπ’ αριθμ. 310/10.06.2021 πατήστε εδώ  

 

 

Αξιολόγηση φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»

Για την υπ’ αριθμ. 375/07-07-2021 απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά», πατήστε εδώ

 

Αξιολόγηση «Δικαιολογητικών κατακύρωσης» προσωρινού Αναδόχου

Για την απόφαση επικύρωσης των αποτελεσμάτων του σταδίου αποσφράγισης και αξιολόγησης των «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» προσωρινού Αναδόχου και κατακύρωση της σύμβασης, πατήστε εδώ

Thursday, June 10, 2021 4:27:00 PM

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com