Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου», σε word & pdf

 Κατεβάστε τα Έντυπα Εδώ

 

Προκύρηξη

Προκύρηξη

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου»

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

 

Έχοντας υπόψη:

 1. 1.     Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. 2.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171398/12.09.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων για την ένταξη της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),2007-2013.
 3. 3.     Την τροποποίηση της αριθ.33921/12-10-2010 απόφ. ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΥΟΔΔ ΦΕΚ 339/19-10-2010), όπως ισχύει, (απόφ.ΥΠΕΚΑ 26775/2011, ΦΕΚ 227/19-7-2011).
 4. 4.     Τον Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού       (ΦΕΚ 1707 & 1708 / 06.12.2005).
 5. 5.     Την υπ. αριθ. πρωτ. 173274/ 07.11.2011, προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1, της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.
 6. 6.     Την υπ. αρίθμ. 256/28.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, για την έγκριση της υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1, της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού».
 7. 7.     Το υπ’αριθμ. 516-06/12/2012 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης και την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ‘Σχεδιασμό λογοτύπου & σχεδιασμό και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας του Φορέα’.

Καλεί φυσικά ή νομικά πρόσωπα να εκδηλώσουν, εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της παρούσης, ενδιαφέρον συνοδευμένο από τεχνική – οικονομική προσφορά για την προμήθεια εξοπλισμού γραφείου, μέχρι του ποσού των πέντε χιλιάδων  επτακοσίων είκοσι ευρώ (5.720,00 €) συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων φόρων και κρατήσεων. Η προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580119 «Επιχορήγηση του ΦΔΕΔ Παρνασσού για Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» της ΣΑΕ 075/8/2011, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, της πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού” που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Ο κάθε προσφέρων οφείλει να είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος.

 

Τα είδη και οι ποσότητες του εξοπλισμού που ενδιαφέρεται να προμηθευτεί ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού περιγράφονται παρακάτω:

 

 • Επτά (7) γραφεία εργασίας
 • Επτά (7) τροχήλατες συρταριέρες γραφείων εργασίας με κλειδαριές ασφαλείας
 • Επτά (7)  καθίσματα εργασίας
 • Οκτώ (8) καθίσματα συνεργασίας
 • Δυο (2) βιβλιοθήκες με κλειδαριές ασφαλείας
 • Δυο (2) βιβλιοθήκες ραφιέρες
 • Δυο (2) ερμάρια 
 • Ένα (1) Τραπέζι συνεδριάσεων
 • Οκτώ (8) καρέκλες συνεδριάσεων

 

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Το κριτήριο ανάθεσης της προμήθειας από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα προσφορά (ποιότητα υλικών, σχεδιασμός και οικονομική προσφορά).

Ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να βρίσκεται σε άμεση συνεργασία σε όλη την διάρκεια υλοποίησης του έργου με το Φορέα Διαχείρισης, ο οποίος θα δίνει την τελική έγκριση για την πραγματοποίηση των επιμέρους προμηθειών.

 


1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (επί ποινή αποκλεισμού):

 

 1. Αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος η οποία συνοδεύεται από οικονομική προσφορά του ενδιαφερόμενου.
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 3. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
 4. Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων της προσφοράς με συνημμένες μπροσούρες ή φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την τεχνική - οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι την Τρίτη, 30.04.2013 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή αυτοπροσώπως, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, 35 002 Αμφίκλεια, Φθιώτιδα υπόψη κας Κούσουλα Ασπασίας (σοφίτα κτιρίου Δημαρχείου Αμφίκλειας - τηλ. επικοινωνίας: 22343 50118).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στο Φορέα μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στο Φορέα εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή χωρίς φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα βαρύνουν την προσφορά.

Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης  και στο Διαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr όπου θα βρίσκεται αναρτημένη για δεκαπέντε (15) ημέρες.

Προθεσμία υλοποίησης προμήθειας: ένας (1) μήνας από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, φορολογική ενημερότητα, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Αν περάσει η προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, ο Φορέας αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης σε επόμενο προσφερόμενο.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Τεχνικές προδιαγραφές προμήθειας

Ποσότητες - είδη - ελάχιστες προδιαγραφές:

7 γραφεία εργασίας με:

επιφάνεια εργασίας από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1(οικολογική)  πάχους 18-25mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, με περιμετρικά σόκορα, με μεταλλικό πλαίσιο στήριξης ορθογωνικής διατομής 45x45x1,5mm  ή πλαίσιο στήριξης από μελαμίνη πάχους 18-25mm & ρεγουλατόρους οριζοντίωσης - Διάσταση : 160Mx80Πx73Y  

1 τραπέζι συνεδριάσεων με επιφάνεια από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1(οικολογική) πάχους 18-25mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, με περιμετρικά σόκορα, με μεταλλικό πλαίσιο στήριξης ορθογωνικής διατομής 45x45x1,5mm  ή πλαίσιο στήριξης από μελαμίνη πάχους 18-25mm & ρεγουλατόρους οριζοντίωσης - Διάσταση 250Μx120Πx80Υ

7 συρταριέρες τροχήλατες με 3 συρτάρια και ξεχωριστό συρτάρι- μολυβοθήκη, με επένδυση από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1(οικολογική) πάχους 18mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, με περιμετρικά σόκορα, οδηγούς κύλησης με σύστημα συγκράτησης στη κλειστή θέση και άνοιγμα εως 70%, με αντοχή εως 20kgr ανά συρτάρι -Διάσταση: 40χ60χ55

4 βιβλιοθήκες (οι 2 με πόρτες & κλειδαριές ασφαλείας και οι 2 με ράφια ανοιχτά), με επιφάνειες, πόρτες, ράφια και κασώματα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1(οικολογική) πάχους 18-25mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, με περιμετρικά σόκορα & ρεγουλατόρους οριζοντίωσης - διάσταση : 80x42x200Y

2 ερμάρια με πόρτες & κλειδαριές ασφαλείας, με επιφάνειες, πόρτες, ράφια και κασώματα από μοριοσανίδα τριών στρώσεων κατηγορίας Ε1(οικολογική) πάχους 18-25mm, με αμφίπλευρη επένδυση μελαμίνης, με περιμετρικά σόκορα & ρεγουλατόρους οριζοντίωσης,  -διάσταση: 80x42x80

7 καθίσματα εργασίας τροχήλατα, με βάση πεντακτινωτή διαμέτρου 660mm χυτοπρεσσαριστού αλουμινίου με ηλεκτροστατική βαφή, με τροχούς από ενισχυμένο θερμοπλαστικό υλικό (πολυαμίδιο), διαστάσεις έδρας: πλάτος 480mm x βάθος 470mm, με ψηλή πλάτη (~80cm ύψος x 465mm πλάτος) και μπράτσα, περιστροφικό, ανατομικό, με ρυθμιζόμενο ύψος και καμπυλότητα, σύστημα ρύθμισης ισορροπημένης ανάκλησης & επένδυση ύφασμα ή δερματίνη επιλογής.

8 καθίσματα συνεργασίας σταθερά, αντιολισθητικής βάσης, διαστάσεων 560mm πλάτος x 600mm βάθος x 860mm ύψος, με μπράτσα – δεκτή δυνατότητα στοίβαξης, κατασκευής από συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ και χυτή πολυουρεθάνη επι της έδρας και της πλάτης με επένδυση ύφασμα ή δερματίνη επιλογής.

8 καρέκλες συνεδριάσεων: σταθερές, αντιολισθητικής βάσης, ανατομικές, με ψηλή πλάτη (~80cm) και μπράτσα, κατασκευής από συμπαγή πρεσσαριστά κοντραπλακέ και χυτή πολυουρεθάνη επι της έδρας και της πλάτης με επένδυση ύφασμα ή δερματίνη επιλογής.

Στην πρόταση να αναφέρονται οι πιθανοί χρωματισμοί μελαμίνης, υφασμάτων ή/και δερματίνης καθισμάτων, της οποίας η επιλογή θα γίνει κατόπιν της κατακύρωσης του έργου.

Επίσης να αναφέρονται τεχνικές προδιαγραφές ως προς τα υλικά κατασκευής,  διαστάσεις κλπ και να προσκομισθούν μπροσούρες, φωτογραφίες ή σχέδια των προτεινόμενων προϊόντων.

 

 

 

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Θέκλα Τσιτσώνη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

<<Στοιχεία Αιτούντος>>

Τόπος, Ημερομηνία

 

Προς:

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

35 002 Αμφίκλεια, Φθιώτιδα

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….

για την «Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου».

 

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Προμήθεια Εξοπλισμού Γραφείου με προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή:

<<περιγραφή, η οποία θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές της πρόσκλησης>>

 

Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

 1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας
 2. Ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα
 3. 3.    Αναλυτική περιγραφή των προϊόντων της προσφοράς με συνημμένες μπροσούρες ή φωτογραφίες και τεχνικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι και θα συμμορφωθώ με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

                                                                                                            

 

Ο Αιτών

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Friday, May 17, 2013 10:45:00 AM Categories: Προκυρήξεις

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com