Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός Λογοτύπου & Σχεδιασμός και Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας», σε word & pdf

Κατεβάστε την Προκύρηξη

 

Προκύρηξη

Προκύρηξη

 

Θέμα: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: «Σχεδιασμός Λογοτύπου & Σχεδιασμός και Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας»

 

Ο Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

 

Έχοντας υπόψη:

  1. 1.     Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
  2. 2.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171398/12.09.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων για την ένταξη της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),2007-2013.
  3. 3.     Την τροποποίηση της αριθ.33921/12-10-2010 απόφ. ΥΠΕΚΑ «Συγκρότηση ΔΣ του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού (ΥΟΔΔ ΦΕΚ 339/19-10-2010), όπως ισχύει, (απόφ.ΥΠΕΚΑ 26775/2011, ΦΕΚ 227/19-7-2011).
  4. 4.     Τον Κανονισμό Λειτουργίας Υπηρεσιών και Προσωπικού και τον Κανονισμό Οικονομικής Διαχείρισης του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού       (ΦΕΚ 1707 & 1708 / 06.12.2005).
  5. 5.     Την υπ. αριθ. πρωτ. 173274/ 07.11.2011, προέγκριση της υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1, της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού», της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» του ΥΠΕΚΑ.
  6. 6.     Την υπ. αρίθμ. 256/28.11.2011 απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, για την έγκριση της υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Αυτεπιστασία) του Υποέργου 1, της Πράξης «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού».
  7. 7.     Το υπ’αριθμ. 516-06/12/2012 πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού για τη σύσταση Επιτροπής Διενέργειας-Αξιολόγησης και την ανακοίνωση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για το ‘Σχεδιασμό λογοτύπου & σχεδιασμό και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας του Φορέα’.

ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου & Σχεδιασμός και Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας», του Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, που εδρεύει στην Αμφίκλεια Φθιώτιδας, στο πλαίσιο υλοποίησης του Υποέργου 1, της πράξης “Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού” που έχει ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος», του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της υπηρεσίας δεν θα υπερβαίνει τις 3.690,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% και λοιπών νόμιμων κρατήσεων, και θα χρηματοδοτηθεί από τις πιστώσεις του έργου 2011ΣΕ07580119 «Επιχορήγηση του ΦΔΕΔ Παρνασσού για Προστασία και Διατήρηση Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού» της ΣΑΕ 075/8/2011.

Το κριτήριο ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών από την Επιτροπή Αξιολόγησης θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής και ποιοτικής άποψης προσφορά.

Οι προδιαγραφές που θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να τηρούνται, δίδονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας ανακοίνωσης.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μαζί με την οικονομική τους προσφορά και τα λοιπά δικαιολογητικά μέχρι την Δευτέρα, 31.12.2012 και ώρα 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν προσφορές (σχετικό Υπόδειγμα δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ), ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού, 35 002 Αμφίκλεια, Φθιώτιδα υπόψη κας Κούσουλα Ασπασίας (τηλ. επικοινωνίας: 22343 50118).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής και με απαραίτητη προϋπόθεση ότι οι προσφορές θα περιέλθουν στην υπηρεσία μας μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Δε θα ληφθούν υπόψη Προσφορές που είτε υποβλήθηκαν μετά από την καθορισμένη ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην υπηρεσία μας εμπρόθεσμα. Σε αυτήν την περίπτωση οι Προσφορές θα επιστρέφονται. Επίσης, εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται αποδεκτές. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δε γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, εκτός εκείνων που τυχόν ζητηθούν από την Επιτροπή Ανάθεσης. 

Κάθε ενδιαφερόμενος δικαιούται να υποβάλει μία μόνο προσφορά.

Οι προσφορές θα κατατεθούν σε ευρώ και θα αναγράφεται αναλυτικά η προσφερόμενη τιμή χωρίς φόρους και ξεχωριστά οι προσαυξήσεις και οι τιμές των φόρων όπως αυτά θα βαρύνουν την προσφορά.

Η ισχύς των προσφορών θα είναι ένας (1) μήνας μετά την παραπάνω καταληκτική ημερομηνία υποβολής.

Η παρούσα πρόσκληση θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων του Φορέα Διαχείρισης  και στο Διαύγεια, καθώς και στην ιστοσελίδα του Δήμου Αμφίκλειας -Ελάτειας, http://www.dimos-amfiklias-elatias.gr όπου θα βρίσκεται αναρτημένη για είκοσι (20) ημέρες.

Προθεσμία υλοποίησης υπηρεσιών: τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής σύμβασης.

Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνει µε επιταγή η οποία θα εκδοθεί στο όνομά του βάσει των νόμιμων δικαιολογητικών (τιμολόγιο, ασφαλιστική ενημερότητα, δελτίο φορολογικής ενημερότητας, συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή νόμιμη εξουσιοδότηση, σε περίπτωση µη αυτοπρόσωπου εμφανίσεως του δικαιούχου κ.λ.π.).

Μεταξύ του Φορέα και του προσφέροντα που θα επιλεγεί, θα υπογραφεί σύμβαση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, που θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της παρούσας.

Αν περάσει η προθεσμία που ορίζεται παραπάνω, χωρίς ο Ανάδοχος να έχει παρουσιαστεί για να υπογράψει τη σύμβαση, εντός του ανωτέρω χρονικού ορίου, κηρύσσεται έκπτωτος, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. Σε αυτή την περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει την ανάθεση της σύμβασης σε επόμενο προσφερόμενο.

Ελάχιστες Προϋποθέσεις Συμμετοχής:

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα σχεδιασμού, κατασκευής και συντήρησης-ενημέρωσης ιστοσελίδων, σύμφωνα με τις ελάχιστες προδιαγραφές του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, η οποία θα αποδεικνύεται από την κατοχή τίτλου σπουδών, σχετικού με το αντικείμενο τηςΠαροχής Υπηρεσιών, και/ή επιπλέον την πρόσφατη συμμετοχή στην υλοποίηση έργων σχετικού αντικειμένου.

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να παρουσιάσει την εμπειρία σε έργα ανάλογου αντικειμένου [να αναφέρονται σχετικοί δεσμοί (links)], αναφέροντας το είδος του έργου, καθώς και τη σχέση του ενδιαφερόμενου με αυτό. Τα αποδεικτικά των ελάχιστων προϋποθέσεων συμμετοχής θα συμπεριλαμβάνονται στο φάκελο με την οικονομική προσφορά και θα υποβάλλονται ως πρωτότυπα ή ως επικυρωμένα αντίγραφα ή συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 του Ν. 2690/1999 (επικύρωση αντιγράφων) & με το άρθρο 16 του Ν. 3345/2005, όπως ισχύει. Τα ξενόγλωσσα δικαιολογητικά (π.χ. αποδεικτικά εμπειρίας που αποκτήθηκαν στο εξωτερικό) πρέπει να είναι και νομίμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα.

Για το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

 

Θέκλα Τσιτσώνη


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Ελάχιστες Προδιαγραφές της Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο «Σχεδιασμός λογοτύπου & Σχεδιασμό και Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας»-Τρόπος Υλοποίησης

 

Περιγραφή έργου

Το έργο αφορά α) στην δημιουργία και κατασκευή λογοτύπου, το οποίο θα ικανοποιεί τα κριτήρια ως προς την ταυτότητα, το σκοπό, την αποστολή και θα συμβαδίζει με το γενικότερο πνεύμα και τη φιλοσοφία του Φορέα και θα σχεδιαστεί βάσει του πρωτοτύπου σχεδίου που έχει προβλέψει το ΥΠΕΚΑ, το οποίο και θα κοινοποιηθεί στον ανάδοχο και β) στο σχεδιασμό και κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας – ιστοτόπου, για την παρουσία του φορέα στο διαδίκτυο.

Η ανάπτυξη του ιστοτόπου θα γίνει σύμφωνα με τα τελευταία web.2 standards και τα διεθνή πρότυπα & προδιαγραφές. Θα περιέχει δε καταλόγους και συνδέσμους πληροφοριών, σχετικών με το Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού και την Προστατευόμενη Περιοχή που είναι ο Εθνικός Δρυμός.

Ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει αποδεδειγμένη εμπειρία στην κατασκευή ιστοσελίδων, να διαθέτει ανεπτυγμένο λογισμικό σχεδιασμού και διαχείρισης περιεχομένου με δυνατότητα παραμετροποίησής του με απλό και κατανοητό τρόπο και να αναλάβει την εκπαίδευση του προσωπικού διαχείρισης.

Η σχεδίαση και υλοποίηση του ιστότοπου (δημιουργία καταλόγων, διαμόρφωση ενοτήτων, καθορισμός περιεχομένου κ.λπ.) θα πραγματοποιηθεί απαραιτήτως σε στενή συνεργασία με το επιστημονικό προσωπικό του Φορέα Διαχείρισης, βάσει των λογικών απαιτήσεων οι οποίες δε θα έρχονται και σε αντίφαση με τις προδιαγραφές του έργου.

Θα καταστούν απολύτως σαφή θέματα όπως οι τεχνικές λεπτομέρειες (κατοχύρωση domain, φιλοξενία ιστότοπου, μελλοντικές επεκτάσεις, λειτουργικοί περιορισμοί, απαιτούμενο εύρος ζώνης – bandwidth, ασφάλεια, απασχόληση προσωπικού, ανάγκες εκπαίδευσης) για την επιτυχή λειτουργία, χρήση, τεχνική υποστήριξη και συντήρηση του ιστότοπου.

Εικαστικές Προδιαγραφές Λογοτύπου

Ο ανάδοχος θα προβεί στη δημιουργία τριών εικαστικών λογοτύπων, προκειμένου για την επιλογή του ενδεδειγμένου. Στη συνέχεια με βάση την επιλογή, θα τελειοποιηθεί και θα αναπτυχθεί όλη η σειρά εικαστικών που αφορά στη δημιουργία των επιμέρους θεματικών ενοτήτων αλλά και των άλλων αντικειμένων του ιστότοπου.

Γλώσσα λογοτύπου & δικτυακού τόπου

Eλληνικά και Aγγλικά


Περιγραφή Ελάχιστων Τεχνικών Προδιαγραφών

•        Δυνατότητα δημιουργίας menu (οριζοντίων ή καθέτων) πολλαπλών ενοτήτων και κατηγοριών με εύκολη και σαφή πλοήγηση που να βοηθά τον επισκέπτη να εντοπίζει με ταχύτητα και ακρίβεια την προτεινόμενη πληροφορία.

•        Δυνατότητα πλήρους υποστήριξης περιβάλλοντος πολυμέσων για παρουσίαση περιεχομένου σε ποικίλες μορφές (κείμενο, φωτογραφία, video, audio, word, excel, pdf, flash κλπ) με την κατάλληλη γραφιστική επεξεργασία, ώστε να εξασφαλίζεται η βέλτιστη παρουσίαση του υλικού.

•        Δυνατότητα παρουσίασης εικαστικών templates και menu, ανάλογα με τη θεματική ενότητα.

•        Δυνατότητα πρόσβασης από το σύνολο των δημοφιλών web-browsers, χωρίς να απαιτείται η εγκατάσταση άλλου λογισμικού. Να υπάρχει συμβατότητα μεταξύ των διαφορετικών Cross-browsers, βέλτιστη χρηστικότητα και απλή πλοήγηση ώστε να φορτώνει ταχύτατα, με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση badwidth για να είναι εύκολα επισκέψιμη μέσω κινητού ή με χρήση προγράμματος 3G/ογκοχρέωσης.

•        Δυνατότητα μη περιορισμού συνολικού μεγέθους του ιστοτόπου, αρκεί να είναι σε λογικά πλαίσια (τυπικό όριο <150ΜΒ).

•        Η διάσταση των ιστοσελίδων πρέπει να είναι τέτοια ώστε να εμφανίζονται άριστα σε μεγιστοποιημένο παράθυρο browser σε οθόνη Η/Υ με ανάλυση 1024x768 χωρίς να εμφανίζονται μπάρες οριζόντιας μετακίνησης (horizontal scrollbars).

•        Απαγορεύεται η σχεδίαση της ιστοσελίδας με τέτοιο τρόπο ώστε να προκαλείται οποιαδήποτε αυτόματη εμφάνιση νέου παραθύρου (pop-up) και η αυτόματη εγκατάσταση προγραμμάτων στον υπολογιστή του επισκέπτη.

•        Απαγορεύεται ο περιορισμός της κανονικής ροής διαλόγου, καθώς και η ροή μιας σελίδας γρηγορότερα από ότι ένας χρήστης μπορεί να παρακολουθήσει.

Δυνατότητες και Επεκτασιμότητα

1. Λογική σχεδίασης εύκολης διαχείρισης, ώστε να μπορούν να προστεθούν (και να αφαιρεθούν) εύκολα πληροφορίες, κείμενα & εικόνες, ανακοινώσεις, προκηρύξεις, δελτία τύπου κ.λπ., χωρίς αυτή η προσθαφαίρεση να επηρεάζει το συνολικό σκελετό του ιστότοπου ή τη λογική πλοήγησης σε αυτόν.

2. Να προσφέρεται η δυνατότητα συντήρησης, μελλοντικής αναβάθμισης και προσθήκης πρόσθετων υπηρεσιών π.χ. επιπλέον γλώσσα, χωρίς αριθμητικό περιορισμό προσθαφαίρεσης κατηγοριών, άρθρων, φωτογραφιών κλπ. με τεχνική υποστήριξη για αναβαθμίσεις και ανανεώσεις από τον Ανάδοχο καθ’ όλη τη διάρκεια της on line παρουσίας του ιστοτόπου, έτσι ώστε να λειτουργεί απρόσκοπτα και με ασφάλεια.

3. Διαχείριση του περιεχομένου του ιστότοπου (μενού πλοήγησης σελίδων, τίτλος, μηνύματα, λογότυπα, γενικότερη εμφάνιση κλπ) από τον διαχειριστή του ιστότοπου και προσδιορισμός τρόπου διαχείρισης (πχ μέσω web administrator) με αυτόματη ενεργοποίηση των αλλαγών και δημιουργία σχετικού εγχειριδίου χρήσεως.

4. Προβολή στατιστικών επισκεψιμότητας του ιστότοπου, καιρού περιοχής, ημερομηνίας και ωρολογίου στην αρχική σελίδα. Ενσωμάτωση φόρουμ, links, photo gallery & slideshow, downloads, Google Maps, banners, καταχώρησης email χρηστών για αποστολή newsletter και λειτουργιών social networking (facebook, twitter κλπ).

5. Θα παρέχεται η φιλοξενία σε server για τη συνεχή λειτουργία του ιστότοπου, ο οποίος θα προσφέρει ικανοποιητικό χώρο να υποστηρίξει τον ιστότοπο, όπως αυτός θα διαμορφωθεί κατά την παράδοση του έργου (να δοθεί λεπτομερής περιγραφή της φιλοξενίας) καθώς και υπηρεσίες όπως back-up δεδομένων στον server, λογαριασμούς email για επικοινωνία κ.τ.λ..

Ο κατασκευαστής του ιστοτόπου , πρέπει να παρέχει υπηρεσίες κατοχύρωσης ονόματος χώρου (domain name), φιλοξενίας (hosting) & συντήρησης του ιστοτόπου για διάστημα 3 ετών.

Οι προδιαγραφές φιλοξενίας πρέπει να είναι αυτές ενός σύγχρονου data center, και να υποδεικνύονται οι εγγυήσεις ασφάλειας λειτουργίας, αυτοματοποιημένο backup & δυνατότητα  e-mail λογαριασμών.

Εργαλεία Ανάπτυξης

Για την ανάπτυξη του ιστοτόπου θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν σύγχρονα εργαλεία δυναμικής ανάπτυξης δικτυακών τόπων, και ο Ανάδοχος θα πρέπει στη προσφορά του να αναφέρει επακριβώς ποια εργαλεία ανάπτυξης θα χρησιμοποιηθούν. Η πλατφόρμα ανάπτυξης μπορεί να είναι της επιλογής του Αναδόχου. Η πλατφόρμα λειτουργίας της εφαρμογής θα πρέπει να είναι συμβατή χωρίς κανέναν περιορισμό στη λειτουργικότητά της με όλες -και τις τελευταίες- εκδόσεις των εξυπηρετητών ιστοσελίδων (web servers) (π.χ.  Windows, Apache, Linux, Sun Solaris κ.λ.π.)

Παρατήρηση:

O Κώδικας ανάπτυξης και υλοποίησης καθώς και οι εφαρμογές διαχείρισης και υποστήριξης του site σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να δεσμεύουν την ανάδοχο εταιρία ή τρίτη εταιρία σε επίπεδο αδειών χρήσης με τον φορέα. Όποιες άλλες άδειες χρήσης για στοιχεία διαχείρισης του site, πρέπει να αγοραστούν από την ανάδοχο εταιρία για λογαριασμό του φορέα.

Η ανάδοχος εταιρία θα παράσχει εκπαίδευση στους διαχειριστές περιεχομένου του site του φορέα, στην εγκατασταθείσα εφαρμογή διαχείρισης περιεχομένου.

Πρόσθετες προτάσεις Αναδόχου

Ο Ανάδοχος με βάση την εμπειρία του στην εκτέλεση ανάλογων έργων και έχοντας λάβει υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις στο χώρο δικαιούται με τεκμηριωμένο τρόπο να προτείνει βελτιώσεις στις παραπάνω ελάχιστες και επιθυμητές προδιαγραφές. Οι πρόσθετες προτάσεις του Αναδόχου θα αξιολογηθούν ανεξάρτητα από την προσφορά του για τις παραπάνω προδιαγραφές.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

<<Στοιχεία Αιτούντος>>

Τόπος, Ημερομηνία

 

Προς:

Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού

35 002 Αμφίκλεια, Φθιώτιδα

 

 

 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

 

 

 

ΤΗΣ/ΤΟΥ………………………………………………………………………….

για την Παροχή Υπηρεσιών με Τίτλο " Σχεδιασμός λογοτύπου & Σχεδιασμό και Κατασκευή Δυναμικής Ιστοσελίδας ".

 

Σας καταθέτω αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών με τίτλο: "Σχεδιασμός και Κατασκευή Ιστοσελίδας", με προσφερόμενη τιμή <<ολογράφως>> ευρώ (#.###,## €) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και των λοιπών νόμιμων κρατήσεων και σύμφωνα με την κάτωθι αναλυτική περιγραφή:

<<περιγραφή προσφερόμενης παροχής υπηρεσιών, η οποία θα πρέπει να καλύπτει κατ’ ελάχιστον τις απαιτούμενες προδιαγραφές της πρόσκλησης>>

 

Επίσης, σας συνυποβάλλω τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Αντίγραφο Αστυνομικού Δελτίου Ταυτότητας

2. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών, συναφούς με το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών

3. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας/αποδεικτικά εμπειρίας, κ.λ.π.

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι και θα συμμορφωθώ με τις προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

                                                                                                            

 

Ο Αιτών

(Υπογραφή-Σφραγίδα)

Friday, May 17, 2013 10:33:00 AM Categories: Προκυρήξεις

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com