Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού ιδρύθηκε με σκοπό την προστασία, διατήρηση, διαχείριση και αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου, ως φυσικής κληρονομιάς και πολύτιμου φυσικού πόρου, στη περιοχή Παρνασσού, που διακρίνεται για την οικολογική, αισθητική, επιστημονική, γεωμορφολογική, εκπαιδευτική και πολιτιστική της αξία, με παράλληλη ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων που εναρμονίζονται με την προστασία της φύσης και του τοπίου στην ευρύτερη περιοχή αυτού.

 

Κύριοι στόχοι του Φορέα Διαχείρισης είναι:

  • Η διατήρηση των φυσικών πόρων, της βιοποικιλότητας και γενικότερα η προστασία του συνόλου της περιοχής.
  • Η προώθηση και υλοποίηση προγραμμάτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας.
  • Η προσέλκυση επισκεπτών και η προβολή και ανάδειξη των αξιών της προστατευόμενης περιοχής.
  • Η αειφόρος χρήση των οικοσυστημάτων της προστατευόμενης περιοχής και γενικότερα, η συμβατή με την προστασία και διατήρηση, κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής.
  • Η ανάπτυξη συνεργασιών με ερευνητικά κέντρα, πανεπιστημιακά ιδρύματα και Μη Κυβερνητικές οργανώσεις.

Η λειτουργία του Φορέα σε επίπεδο υλοποίησης δράσεων στόχο έχει την ικανοποίηση των απαιτήσεων των κοινοτικών οδηγιών 79/409 και 92/43, αλλά και την εν γένει καθημερινή διαχείριση των περιβαλλοντικών και διαχειριστικών ζητημάτων που ανακύπτουν από τη λειτουργία ενός ζωντανού οργανισμού, όπως είναι ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού.

 

Το έργο το οποίο του έχει ανατεθεί με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 171398/12.09.2011 απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Υδάτων αφορά στην Πράξη «Προστασία και Διατήρηση της Βιοποικιλότητας του Εθνικού Δρυμού Παρνασσού(*)» & στον Άξονα Προτεραιότητας 5 – “Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής Στερεάς Ελλάδας” του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ),2007-2013.

 

 

(*) Ο Εθνικός Δρυμός Παρνασσού (Ε.Δ.Π) ιδρύθηκε με Βασιλικό Διάταγμα, το 1938 Β.Δ. 25-7-1938 (Φ.Ε.Κ. 286 Α/38), Β.Δ. 23-12-1938 (Φ.Ε.Κ. 1 Α/39)

Φορέας Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Παρνασσού
Αμφίκλεια 35 002 Φθιώτιδα
[τηλ/φαξ]:   +30 22340 23529
[e]:  info@parnassosnp.gr  |  fdparnas@yahoo.gr
Με τη Συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαικής Ένωσης
Copyright (c) 2013 ΦΔΕΔ Παρνασσού.  |  Σχεδιασμός & Κατασκευή Ιστοσελίδαςmaga-zein.com